22 stycznia 2018 Imieniny obchodzą Anastazy, Dobromysł, Gaudencjusz, Gaudenty, Marta, Wincenty
AA+ AA+ Wysoki
kontrast

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 28 listopada  2017 roku o godz. 14:00  w  Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Gostyńskiego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Hannie Koniecznej Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu administracji publicznej przyznawania dodatków energetycznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Sarbinowo, gmina Poniec,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Szurkowo, gmina Poniec,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Sarbinowo, gmina Poniec,
12. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej,
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
14. Wolne wnioski i zapytania,
15. Zakończenie.


                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                         /-/ Jerzy Kusz