18 listopada 2017 Imieniny obchodzą Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 27 października  2017 roku o godz. 14:00  w  Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół i przedszkoli w gminie Poniec ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z reformy oświaty,
5. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Poniec w roku szkolnym 2016/2017,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017,
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości,
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek  podatku  od środków  transportowych,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/158/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniec,
11. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. ppłk. dr.  Bernarda Śliwińskiego w Poniecu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu,
13. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec na rok 2018,
17. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej,
18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
19. Wolne wnioski i zapytania,
20. Zakończenie.


                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                         /-/ Jerzy Kusz