19 marca 2019 Imieniny obchodzą Bogdan, Józef

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku  poz. 1875 ze zmianami) zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 24 kwietnia  2018 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

 

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3.  Interpelacje i zapytania radnych,
4.  Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poniec,
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032,
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018,
7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
8.  Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
9.  Wysłuchanie informacji z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej,
10. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej,
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
12. Wolne wnioski i zapytania,
13. Zakończenie.


                                                            Z wyrazami szacunku
                                                            Przewodniczący Rady
                                                                   /-/ Jerzy Kusz