15 grudnia 2018 Imieniny obchodzą Celina, Fortunata, Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Krystiana, Nina, Walerian, Waleriana, Wolimir

Popup

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku  poz. 884 ze zmianami) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 26 czerwca  2018 roku o godz. 14:00  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

 

 

 

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej:


1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032,       
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018,
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca,
7. Podjęcie uchwały w sprawie:  wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec,
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr 64/10 obręb Poniec stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 894/3 obręb Poniec stanowiącą własność prywatną.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INEA S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Poniec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego  w zakresie rozwoju sportu w Gminie Poniec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
19. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
21. Sprawy organizacyjne,
22. Wolne wnioski i zapytania,
23. Zakończenie.


                                               Z wyrazami szacunku
                                               Przewodniczący Rady
                                                    /-/ Jerzy Kusz