16 czerwca 2019 Imieniny obchodzą Alina, Aneta, Benon, Budzimir, Jan, Justyna, Ludgarda

IMG 4045 Small

 

Radni Rady Miejskiej w Poniecu jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy Poniec przedstawiony przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego.

Przedkładając Państwu projekt budżetu na rok 2019, mając na uwadze realne możliwości jego realizacji oraz ograniczenia ustawowe, wyrażam głębokie przekonanie, że przyszłoroczny budżet, będzie kontynuacją przyjętych priorytetów rozwojowo-inwestycyjnych, będzie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców, pozostając jednocześnie budżetem bardzo bezpiecznym i racjonalnym dla gminy Poniec.
Bezpieczny dlatego gdyż min.:
• gmina jest stabilna finansowo;
• środki finansowe na realizację zadań są w pełni zabezpieczone;
• spłacamy kolejne raty kredytów, pożyczek – bez uszczerbku na możliwości naszej gminy do działań i inwestowania w różnych polach: gospodarczym, kulturalnym, społecznym oraz sportowym
• gmina będzie dysponowała dodatkowym środkami finansowymi w przyszłym roku (pozabudżetowe) ok. 4 mln. zł.

Racjonalny dlatego gdyż min.:
•jest planem finansowym merytorycznym – a nie politycznym –zaproponowane inwestycje – mają prowadzić do działań w aplikowaniu środków ze źródeł zewnętrznych;
•widzimy zagrożenia inwestycyjne (wysokie ceny przetargowe) – wynikające z rosnących kosztów materiałów, paliw oraz wynagrodzeń, a także niższej konkurencji między oferentami w pozyskiwaniu kontraktów z uwagi na dużą liczbę organizowanych przetargów, zarówno przez samorządy, agencje państwowe jak i przedsiębiorstwa korzystające z dotacji unijnych
•Priorytetem będą tak, jak w latach ubiegłych inwestycje, zadania dofinansowane ze źródeł pozabudżetowych oraz zadania oświatowe- mówił podczas sesji Burmistrz Ponieca

W projekcie budżetu gminy Poniec na 2019 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 31 mln 506 tys. 150 zł i 30 groszy, w tym dochody bieżące – 30 mln 506 tys. 380 zł i 30 groszy, oraz dochody majątkowe 999 tys. 770 zł.
Wydatki budżetu gminy Poniec ustalono więc na poziomie 30 mln. 256 tys. 150 zł i 30 groszy, z tego wydatki bieżące to 28 mln. 841 tys. 150 zł i 30 groszy, a wydatki majątkowe 1 mln. 415 tys. zł.

Budżet naszej gminy uwzględnia, zakłada skutki aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przy konstruowaniu budżetu przyjęto szereg założeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego gminy.

Radni wysoko ocenili realne możliwości realizacji budżetu oraz kontynuację przyjętych priorytetów rozwojowo-inwestycyjnych, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców.