19 września 2019 Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 t.j. z dnia 2019.01.28) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)


 

Premabuła Wniosku:
Najwyższa Izba Kontroli w protokole pokontrolnym nr kap-4101-002-00/2014 -  “ (…) negatywnie ocenia działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów miast, z których sześć oceniła negatywnie. (...)"

W związku z powyższym:
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - w związku z §20 pkt. 12  lit. a - scilicet “(…) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na: dbałości o aktualizację oprogramowania,(…) “ - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - szacunkowej ilości oprogramowania - użytkowanego w Urzędzie i nieposiadającego obecnie wsparcia producenta - inter alia: Windows XP, Windows Vista, etc,  
Dla ułatwienia in fine wniosku załączamy chronologiczne wyszczególnienie systemów operacyjnych - wraz z informacją statusie wsparcia w zakresie poszczególnego systemu.

Aby nie absorbować niepotrzebnie czasu Urzędników - wnosimy aby opisowe odpowiedzi na poniższe pytania były krótkie, ogólne  - maksymalnie kilkuzdaniowe.

§2) Wnosimy o krótki, ogólny opis - w jaki sposób - Jednostka Samorządu Terytorialnego - zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - w związku z dbałością o aktualizację oprogramowania i zapewnieniem bezpieczeństwa plików systemowych  stosownie do wytycznych §20 pkt 12 lit. a oraz lit. e ww. Rozporządzenia.

§2.1) W odniesieniu do ww. przepisu wnosimy również o udzielenie informacji publicznej, w przedmiocie sposobu zabezpieczenia dostępu do wewnętrznej sieci Urzędu z sieci Internet - czy odbywa się to poprzez:
- Urządzenie firewall, czy
- Serwer oparty o linux
W przypadku pierwszej opcji, fakultatywnie - wnosimy o podanie nazwy producenta, oraz modelu wzmiankowanego urządzenia.

§2.3) Czy Urząd dysponuje całościową Polityką Bezpieczeństwa Informacji, wymaganą w §20 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia?
Jeśli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o krótkie - w kilku ogólnych zdaniach - opisanie przedmiotowej polityki.
§2.4) Kiedy Urząd ostatni raz przeprowadzał wewnętrzny audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji - stosownie do wymogów §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia.

§3) Wnosimy o krótki opis polityki tworzenia kopii zapasowych - w kontekście ww. Rozporządzenia.
Fakultatywnie - wnosimy o podanie wersji producenta, wersji oprogramowania oraz zwyczajowego sposobu przechowywania danych - scilicet: czy na dysku sieciowym, dysku USB, nośniku CD/DVD, taśma, pendrive, etc

§4) Na mocy wyżej wzmiankowanych przepisów wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie, czy Urząd posiada na dzień dostarczenia niniejszego wniosku - bilateralne sygnowaną umowę (ze strony Urzędu przez upoważnioną osobę) w przedmiocie usług poczty elektronicznej - spełniającą wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)  ?
§4.1) Fakultatywnie wnosimy o podanie ilości zdefiniowanych skrzynek poczty elektronicznej, oraz nazwy dostawcy (własny serwer, nazwa usługodawcy, etc)

§5) Na mocy wyżej wymienionych przepisów wnosimy o podanie danych Pracownika Urzędu, który w zakresie wykonywanych zadań i powierzonych kompetencji odpowiada operacyjnie za wyżej wzmiankowany obszar związany z informatyzacją Urzędu.
Mówiąc o danych Pracownika Urzędu - Wnioskodawca ma na myśli - imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. etc

§6)  Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)  - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - ile procent oprogramowania użytkowanego na potrzeby wykonywania zadań publicznych (na terenie Urzędu) - może na dzień złożenia niniejszego wniosku, nie posiadać ważnej licencji użytkowania - wymaganej wg. prawa?
W rozumieniu wnioskodawcy wystarczy w tej mierze aproksymować stan faktyczny poprzez szacunkowe porównanie ilości użytkowanego oprogramowania wymagającego posiadanie licencji w stosunku do zewidencjonowanej dokumentacji licencyjnej.

6a) Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego.

Osnowa Wniosku:
Kiedy 3 lata temu Wnioskodawca zadawał pytanie Gminom - o ilość oprogramowania użytkowanego przez Urząd, które może nie posiadać ważnej licencji - niektóre odpowiedzi poświadczały - expressis verbis - że nawet 30% oprogramowania użytkowanego przez Urząd może takiej licencji  nie posiadać (odpowiedzi tego typu opublikowaliśmy na portalu www.gmina.pl) - zatem wydaje się ze ponowne zbadanie stanu faktycznego - jest ze wszech miar uzasadnione.
Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania wybranych odpowiedzi w naszym portalu www.gmina.pl

Zdaniem wnioskodawcy obszar ten - stosownie do art. 241 KPA, wymaga optymalizacji.
§6b) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w odnośnych przepisów -  na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
§7) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
§8) Wniosek został sygnowany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 t.j. z dnia 2019.01.28)
 
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu
Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Sekcja załącznika nr 1 - Systemy operacyjne i status wsparcia:
•    Windows XP Home - system nie wspierany
•    Windows XP Pro.    - system nie wspierany
•    Windows Vista Home (koniec wsparcia rozszerzonego: 11.04.2017r.)
•    Windows Vista Business (koniec wsparcia rozszerzonego: 11.04.2017r.)
•    Windows 7 Pro (koniec wsparcia rozszerzonego: 14.01.2020r.)
•    Windows 7 Home (koniec wsparcia rozszerzonego: 14.01.2020r.)
•    Windows 8/8.1 Home
•    Windows 8/8.1 Pro
•    Windows 10 Home
•    Windows 10 Pro
•    Windows Server 2003/R2
•    Windows Server 2008/R2
•    Windows Server 2012/R2
•    Windows Server 2016
•    Windows Server 2019

Komentarz do Wniosku:
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu niniejszy  przedmiotowy wniosek/wnioski  - nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA.
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej.
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.