19 września 2019 Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir

zmiana w ruchu

W dniu 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w obrębie rynku w Poniecu i ulicach do niego prowadzących. Pojazdy wjeżdżające na rynek będą miały obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się wokół rynku. Zastosowanie ruchu okrężnego w ul. Rynek przyczyni się do uspokojenia ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi
na nowe znaki pionowe i poziome.

Zmiana wprowadzi także obowiązek płatnego parkowania w obrębie ulicy Rynek.


badania rolne VII

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowo w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym. Terminy i metody zbierania danych podano w załączniku.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

500.baner

od 1 lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

- od 1 lipca 2019 r. elektronicznie, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,

- od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

Termin składania wniosków, a wypłata świadczenia z wyrównaniem

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (nie będzie możliwości wyrównania, tj. spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019 r.).

Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, na które aktualnie jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w 2018 r. lub 2019 r.

Wypłaty pierwszych świadczeń na nowych zasadach

Wypłata świadczenia jest zależna od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, tj. w przypadku, gdy złożenie wniosku nastąpi:
- w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
- w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
- w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie miejscowości Poniec z dniem

1 lipca 2019 roku

przy ul. Rynek zacznie obowiązywać

Strefa Płatnego Parkowania.

Postój będzie płatny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00,

Opłaty za parkowanie zostały ustalone w następujących wysokościach:

1) za pierwsze pół godziny - 0,50 zł,

2) za pierwszą godzinę - 1,00 zł,

3) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę - 1,00 zł,

4) za abonament (opłata miesięczna) – 100,00 zł

Wniosek o wydanie karty abonamentowej można złożyć w Urzędzie Miejskim w Poniecu pok. Nr 6 (karta wydawana jest na pełne miesiące kalendarzowe).

Wniosek

dobry start1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w ramach Rządowego programu "Dobry Start" 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane :
- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,   
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski złożone po upływie w/w terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA:
Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. rozpatrywane będą w kolejności przyjmowania wniosków.

Dla wniosków prawidłowo wypełnionych i kompletnych, złożonych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r.
Dla wniosków złożonych w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

PAMIĘTAJ, ŻE:
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie "Dobry Start" w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2019 r.

UWAGA!!!
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane do 30 listopada 2019 r.

PAMIĘTAJ!!!
Zabierz ze sobą dane szkoły do której będzie uczęszczać Twoje dziecko od 1 września 2019 r.

W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi Wnioskodawców, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca 2019 r., co przyspieszy proces rozpatrywania wniosków.
Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” w miesiącu lipcu 2019 r. nie ma możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w wersji papierowej.

Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start znajdziesz w zakładce DRUKI.

IMG 1078

Radni Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 19 czerwca br. jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

gzwik.logo

Szanowni Państwo

W imieniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach działając dla dobra mieszkańców, zwracam się z apelem o racjonalne korzystanie z wody.
Uprzejmie posimy o korzystanie z wody na cele socjalno - bytowe, a co za tym idzie, ograniczenie korzystania z wody na inne cele takie jak:
- podlewanie terenów zielonych,
- upraw rolnych i w ogródkach,
- mycie samochodów, 
- napełnianie basenów.

Sytuacja spowodowana jest upałami trwającymi od dłuższego czasu, co może spowodować brak wody na naszym ujęciu w Drzewcach, które zasila 80% mieszkańców. Pierwszym objawem jest zmniejszenie ciśniena w sieci wodociągowej jak również możliwość pojawienia się przerw w jej dostawie.

Należy pamiętać, że przy takich upałach o pożar nie trudno, a co za tym idzie konieczność możliwości korzystania w infrastruktury zainstalowanej na sieci w postaci hydrantów p.poż.

Proszę o zastosowanie się do naszego apelu, aż do odwołania.

                                                                     Z poważaniem
                                                   /-/ Mariusz Bartz - Kierownik